Jakie dokumenty są wymagane do kredytu hipotecznego?

Kredyty

Zakup mieszkania lub budowa domu to marzenie niejednej osoby. Zakup nieruchomości najczęściej wiąże się z dobraniem kredytu hipotecznego. Tak ogromna kwota pożyczki  na pewno wiąże się z przemyśleniem tak poważnej decyzji i przygotowaniem odpowiednich dokumentów.

Pierwszą czynnością jaką bank wykona to zbadanie zdolności kredytowej. Jest ona analizowana na podstawie wpływów na konto, ewentualnego zadłużenia u innych instytucji finansowych, historii w Biurze Informacji Kredytowej, miejsca zamieszkania, a także rodzaju umowy jaką posiadamy z naszym pracodawcą.

Na początku następuje identyfikacja kredytobiorcy.

Poza wniosek wypisywanym na druku bankowym, konieczny jest dowód osobisty oraz drugi dokument ze zdjęciem. Może to być prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa itp. W przypadku programu Mieszkanie dla Młodych odpis aktu małżeństwa oraz aktu urodzenia dziecka/dzieci. Jeżeli zawarta została umowa małżeńska – intercyza, to w takim przypadku należy przedstawić w banku tę umowę, poświadczoną zgodnością z oryginałem przez notariusza. Również w przypadku separacji albo po rozwodzie, bank zażąda zaświadczenia sądowego.

Teraz należy przyjrzeć się dokładnie jakie dokumenty są potrzebne w celu ubiegania się o kredyt hipoteczny. Osoba zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony musi dostarczyć do banku zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Bank posiada odpowiedni formularz, który można pobrać ze strony internetowej odpowiedniego banku. Dokument powinien zawierać informacje o ewentualnym zadłużeniu u komornika lub innych obciążeń od wynagrodzenia. Zaświadczenie ważne jest 30 dni od daty wystawienia. Jeżeli ubiegamy się o kredyt hipoteczny nie w naszym banku, konieczne jest zaświadczenie z okresu 3-6 miesięcy, potwierdzające miesięczne wpływy na konto. Można wydrukować to samodzielnie, niektóre banki honorują takie potwierdzenie ze wszystkich rachunków jakie posiadamy. Jeżeli w trakcie trwania naszej umowy z pracodawcą podpisywane były aneksy świadczące o podwyżce, należy dostarczyć je od banku. Kredytobiorca zatrudniony na umowę o pracę na czas określony, zobligowany jest dostarczyć umowę zawartą z pracodawcą. Niektóre banki wymagają poświadczenia w postaci PIT-u 37 za po poprzedni okres, to znaczy rok albo dwa lata. Również należy przekazać potwierdzenie rozliczenia z odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Jeśli ubiegający o kredyt jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło muszą dostarczyć umowy zawarte w przeciągu dwóch lat lub roku z kopią rachunków. Także istotne są umowy, które obecnie trwają, aby poświadczyły one dochód na chwilę obecną. Również wyciąg z rachunku bankowego i deklaracja PIT za ubiegły rok.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą są zobligowane dostarczyć dokumentację potwierdzającą  zarejestrowanie działalności czyli nadanie numeru NIP oraz REGON, potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a także zaświadczenie z ZUS. Ma ono na celu przedstawić brak zaległości w spłacanych składkach. Dokument ważny jest 30 dni od daty wystawienia. Ponadto wyciąg z konta firmowego, głównie na okres ubiegłych dwunastu miesięcy. Bank także poprosi o oświadczenie, gdy konto osobiste to także konto firmowe. W przypadku działalności koncesjonowanej konieczny jest dokument stwierdzający zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.

Teraz należy zwrócić uwagę na dokumenty, które dotyczą danej nieruchomości.

Po pierwsze ważne jest czy zakup dokonywany jest od dewelopera, czy z rynku wtórnego, następnie jaki rodzaj nieruchomości nabywamy. W banku należy przedstawić przedwstępną umowę z deweloperem, potwierdzenie możliwości budowy na danym gruncie, odpis z księgi wieczystej gruntu, KRS dewelopera. Jeżeli zakup dokonywany jest na rynku wtórnym to do banku należy dostarczyć odpis księgi wieczystej nieruchomości, umowa przedwstępna zakupu tej nieruchomości, także akt własności mieszkania i ewentualnie dokument, który potwierdza uregulowanie opłat czynszowych.  Natomiast w sytuacji, kiedy zakupywany jest dom to kredytobiorca przekazuje bankowi aktualny odpis d księgi wieczystej nieruchomości, plan zagospodarowania, decyzja o możliwości budowy, projekt techniczny i kosztorys na druku bankowym.

Jeżeli kredytobiorca posiada inne zobowiązania produktów kredytowych to prawdopodobnie bank poprosi o dokumenty takie jak: zaświadczenie o obsłudze kredytu, zaświadczenie o spłacie kredytu (jeżeli został on spłacony niedalekim terminie). Gdy chcemy skonsolidować kredyt należy udokumentować  umowy kredytowe i saldo obecnego zadłużenia.

Należy pamiętać, ze rozpatrzenie takich wniosków w kilku bankach nie obniża zdolności kredytowej. Dlatego warto z  takiej opcji skorzystać i wybrać najkorzystniejszą ofertę. Przedstawione dokumenty mogą nie być jedynymi lub także nie wszystkie mogą być wymagane. To wszystko zależy od danego banku i dlatego warto dokładnie porozmawiać z doradca w oddziale, sprawdzić na stronie internetowej, jak dopełnić formalności.

 

Marcin Bartocha