Dziedziczenie długów! Aktualne prawo spadkowe

Ubezpieczenia
Dziedziczenie długów! Aktualne prawo spadkowe

Śmierć najbliższej osoby to za każdym razem wielka strata dla każdego. Ludzi ogarnia wtedy ogromna rozpacz i żal za najdroższą stratą, jaką posiada ludzkość, czyli ludzkie życie. Lecz prawdziwa rozpacz i żal może przyjść po śmierci naszego najbliższego, kiedy się dowiemy, że zostawił on po sobie nie tylko pamięć, ale również długi, które zaciągnął za życia. Wiele osób często właśnie liczy na spadki po zmarłych, zachowując się jak żarłoczne hieny, ale nierzadko okazuje się, iż spadki są obarczone długami, które dziedziczymy wraz z nimi. Bywa także, że niemieliśmy pojęcia o spadku, który dla nas przepisała osoba zmarła i z wielkiej niespodzianki może się zrobić wielkie załamanie, kiedy dowiadujemy się, że odziedziczyliśmy z całym inwentarzem również długi.
Weź kredyt hipoteczny w BNP PARIBAS. RRSO 3,45%

Zmiany przepisów prawa spadkowego.

Wraz z dniem 18 października 2015 roku weszły w życie nowe przepisy prawa spadkowego w naszym kraju. Jest to ustawa z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Jednocześnie z tą ustawą zostają zmienione, wprowadzone nowe i usunięte niektóre przepisy prawa spadkowego, które dla spadkobierców są dużo bardziej przyjazne i dają więcej możliwości przyjęcia spadku. Także z dniem 17 sierpnia 2015 roku w życie weszło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie kwestii dziedziczenia i ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. To rozporządzenie jest dużą rewolucją i dużym udogodnieniem, szczególnie, że tylu naszych rodaków mieszka obecnie w innym kraju Unii.

Dotychczasowe przepisy prawa spadkowego w naszym kraju.

Największą bolączką dotychczasowych przepisów było to, iż jeśli spadkobierca, nie wiedział o spadku lub z innych powodów się po niego nie zgłaszał i nie złożył z tego powodu oświadczenia o formie przyjęcia spadku albo jego odrzuceniu w ciągu 6 miesięcy od dnia oświadczenia mu o tym, że został spadkobiercą, to jednoznacznie oznaczało przyjęcie tego spadku wraz z wszystkimi długami. W prawie spadkowym takie działanie jest nazywane przyjęciem majątku wprost, czyli z nieograniczoną odpowiedzialnością za długi będące częścią spadku po zmarłym. Oznaczało to, że przyjmując spadek przyjmujemy wraz z nim wszystkie długi, nawet te, o których nie mieliśmy żadnego pojęcia, za które teraz my jesteśmy odpowiedzialni. Kolejnym ważnym elementem dotychczasowych przepisów były zasady na podstawie, których określany był wykaz inwentarza i na tej podstawie jego wartość. Inwentarz dotychczas ustalał jedynie komornik sądowy lub urząd skarbowy, co skutkowało to, że za te czynności pobierali oni stosowną opłatę, którą pokryć musiał spadkobierca z własnej kieszenie.

Obecne zmiany przepisów prawa spadkowego.

Obecne przepisy wprowadzają zmiany powyższych przykładów. A mianowicie, chodzi o to, że jeśli spadkobierca w ciągu 6 miesięcy nie złoży oświadczenia, a wiedział o spadku, czyli tak zwane „milczenie” to oznacza to przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Skutkuje to tym, że spadkobierca będzie od tego momentu jedynie odpowiedzialny za długi, których łączna wartość nie jest większa od wartości przejętego majątku. Dla przykładu, jeśli wartość majątku wynosi 20 tysięcy, a wartość długów 30 tysięcy, to spadkobierca musi spłacić długi jedynie do kwoty 20 tysięcy. Jednak można od tego odstąpić w jednym przypadku, kiedy spadkobierca spróbuje podstępem nie wymienić lub podać nieistniejące długi w wykazie inwentarza lub spisie inwentarza przedmiotów spadku, bądź przedmiotów zapisu windykacyjnego tym samym próbując zmienić lub zaniżyć wartość przedmiotów lub długów spadku. Zmiany przewidują także, jeżeli wierzyciele spadkodawcy nie zgadzają się ze sporządzonym przez spadkobiercę wykazem inwentarza to na ich wniosek może sporządzić go komornik sądowy. Wykonanie samodzielnego wykazu inwentarza przez spadkobiercę nie jest obowiązkowe i może go wykonać jak wcześniej było komornik sądowy. Inwentarz wedle obecnych przepisów może wykonać prywatnie spadkobierca nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Wzór takiego inwentarza został jasno określony i opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i tylko na jego podstawie może zostać wykonany prywatny inwentarz przez spadkobiercę.
Weź kredyt hipoteczny w PKO Bank Polski. Finansowanie do 90% wartości nieruchomości!

Dziedziczenie spadku osoby przebywającej za granicą.

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie dziedziczenia i ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego, weszło ważne dla wielu osób prawo dziedziczenia po osobach będących poza granicami własnego kraju. Te przepisy dotyczą jedynie obywateli Unii Europejskiej i tylko na terenie Unii. Najważniejszą sprawą w tym rozporządzeniu jest to, że wszystkie sprawy spadkowe będą rozpatrywane i przeprowadzane przez sąd właściwy dla miejsca stałego pobytu danej osoby. Chodzi o to, że jeśli któryś z naszych członków rodziny mieszkał w innym kraju niż Polska, to sprawa spadkowa będzie się odbywać według prawa w danym kraju, w którym mieszkał i w którym zmarł, a nie według prawa Polskiego. Jest jednak możliwość, aby nasza sprawa spadkowa odbywała się według naszego prawa i orzekana przez nasze sądy, a mianowicie spadkodawca podczas spisywania testamentu musi zaznaczyć, iż wybiera on jego prawo ojczyste. Kolejną rzeczą jest wprowadzenie europejskiego poświadczenia spadkowego, które ułatwia wykazanie praw spadkobierców do spadku po zmarłym na terenie całej Unii Europejskiej. Wprowadzone zmiany i prawa mają na celu ułatwić i ujednolicić przeprowadzanie spraw spadkowych w całej Unii Europejskiej.

Aleks Budziak