Jak i gdzie ustanowić pełnomocnictwo do konta bankowego?

Konta bankowe

Pełnomocnictwo to nic innego jak upoważnienie do rachunku bankowego. Najczęściej na taką osoba zostaje wyznaczony ktoś z rodziny, natomiast nie jest to obligatoryjne. Z prawnego punktu widzenia pełnomocnikiem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Takie rozwiązanie pozwala na realizację dyspozycji bankowych za pośrednictwem innej osoby. Istotne jest, aby rozróżnić pojęcie wspólnego rachunku, a pełnomocnictwa. Przy pierwszej opcji, oboje współposiadaczy mają takie same możliwości dysponowania kontem i środkami. W przypadku pełnomocnictwa to posiadacz rachunku decyduje jakie możliwości może mieć pełnomocnik.

            Posiadacz rachunku ustala jakiego rodzaju ma być pełnomocnictwo.

Należy odpowiednio je skonstruować, aby zabezpieczyć się przed niepożądanymi transakcjami. Również należy też zwrócić uwagę na drugą stronę. Jeżeli istnieje zadłużenie po stronie właściciela lub pełnomocnika, żadna ze stron nie bierze za to odpowiedzialności. Gdyby zdarzyła się sytuacja, w której nastąpiłoby zajęcie komornicze, należy złożyć powództwo przeciwegzekucyjne. Natomiast jeżeli pełnomocnik przeleje wszystkie środki na swoje konto, to nie zostało złamane prawo. W związku z tym bardzo ważne jest wskazanie na oświadczeniu jaki rodzaj pełnomocnictwa udzielamy danej osobie. Może być ono ogólne, to znaczy pełnomocnik ma możliwość wykonywać te same dyspozycje, zlecenia, co posiadacz rachunku. W przypadku rodzajowego pełnomocnictwa osoba, która ukończyła trzynasty rok życia, może zostać pełnomocnikiem do rachunku. Oczywiście wykonywane są jedynie operacje określone przez posiadacza. Dlatego jest to idealne rozwiązanie dla rodziców. Dziecko w takim przypadku może otrzymać kartę do rachunku. Ten rodzaj pełnomocnictwa to także forma zabezpieczenia przed różnego rodzaju nadużyciami. W tym przypadku rodzic może dokładnie określić limity transakcji jakie można dokonać na karcie ich pociechy. Również nie ma przeszkód, aby ustanowić jednorazowe pełnomocnictwo w celu wykonania określonej dyspozycji bankowej. Pełnomocnictwo nie pozwala na udzielanie dalszych upoważnień do rachunku, zawierania umów kredytowych, wnioskowania o kartę do konta, a także wypowiedzenia umowy oraz jej zmiany.

W celu ustanowienia pełnomocnictwa należy udać się do oddziału banku i wypełnić odpowiedni formularz. Jednak często zdarzają się sytuacje, w których wizyta w oddziale niemożliwa. W związku z tym należy dostarczyć dokumenty drogą korespondencyjną. Ważne, aby poza samym oświadczeniem posiadacza, potwierdzony był także podpis przez pracownika banku lub notariusza. W przypadku pobytu za granicą jest możliwe takie potwierdzenie przez urząd konsularny lub polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne. Zaświadczenie musi być koniecznie przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego w Polsce.

W dokumencie oświadczającym o pełnomocnictwie należy zawrzeć dane posiadacza rachunku i pełnomocnika, a dokładniej: adres zamieszkania, datę, a także zakres czynności, czyli rodzaj pełnomocnictwa jaki jest udzielany do rachunku. Jeżeli dotyczy to wspólnego rachunku bankowego, prowadzącego przez kilka osób, na takie pełnomocnictwo, zawarte przez jednego ze współposiadaczy, konieczne jest wyrażenie zgody przez pozostałych współposiadaczy.

Zawarte pełnomocnictwo również ze względu na kilka przyczyn może wygasnąć. Pierwszą z nich jest śmierć posiadacza rachunku, wtedy prawo do zarządzania środkami otrzymują spadkobiercy. Dlatego udzielenie pełnomocnictwa żonie, wygasa ono z momentem otrzymania przez bank informacji o śmierci małżonka. Gdy nastąpi rozwiązanie umowę z bankiem, pełnomocnictwo również kończy swoją ważność. Również po upływie terminu pełnomocnictwa, jeżeli taki został ustalany. Bez uzasadnienia pełnomocnictwo można odwołać. W przypadku pełnomocnictwa jednorazowego, to kończy się ono po zakończeniu konkretnej dyspozycji. Kiedy nastąpi koniec pełnomocnictwa, należy oddać dokumenty, by nie powoływać się na nie, celem realizacji nieuprawnionych przez właściciela rachunku dyspozycji.

 

Marcin Bartocha