Odwrócony kredyt hipoteczny

Kredyty

Dla kogo odwrócona hipoteka?

Odwrócony kredyt hipoteczny, jak sama nazwa wskazuje, jest przeciwieństwem kredytu hipotecznego. Może otrzymać go każdy, kto jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym bądź posiadającym spółdzielcze prawo do nieruchomości. Warunkiem jest fakt, że po jego śmierci bank przejmie na własność tą nieruchomość. Do tego czasu świadczeniobiorca nadal może mieszkać w swoim mieszkaniu i jest jego jedynym formalnym właścicielem, co stanowi zabezpieczenie spłaty kwoty kredytu. Osoby ubiegające się o kredyt nie muszą spełniać innych warunków, takich jak posiadanie zdolności kredytowej czy zabezpieczenia finansowego. Przyznawany jest bez ograniczeń wiekowych, jednak skierowany jest on głównie do osób starszych, którzy nie mają bliskich, którym mogliby przekazać swój majątek. Dodatkowo osoby te nie mogą otrzymać innego rodzaju kredytu ze względu na swój wiek, jest to więc dla nich pewnego rodzaju szansa na lepsze życie lub uniezależnienie się od pomocy rodziny.
Weź kredyt hipoteczny w BNP PARIBAS. RRSO 3,45%
Umowa odwróconego kredytu hipotecznego może być zawarta także przez małżeństwo. W przypadku śmierci jednego z małżonków pieniądze będą wypłacane dalej.

Jaki jest cel podpisania umowy o odwróconym kredycie hipotecznym?

Odwrócony kredyt hipoteczny daje możliwość posiadaczom nieruchomości uwolnienia zamrożonego w nim kapitału, a co za tym idzie, poprawy sytuacji finansowej bez dodatkowych nakładów. Umowa zawierana jest między właścicielem nieruchomości a bankiem. Bank w terminie co najmniej 14 dni przed zawarciem umowy lub na żądanie kredytobiorcy wcześniej dostarcza formularz informacyjny, który powinien zawierać informacje dotyczące odwróconego kredytu hipotecznego. Nieruchomość musi być wyceniona przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, który ustala wraz z bankiem wysokość miesięcznego świadczenia i okres, przez jaki będzie wypłacane. Kwota wynosić będzie łącznie 40 % wartości nieruchomości minus odsetki. Jedynym zarobkiem banku są odsetki bądź inne opłaty kredytowe, nie zaś- cała kwota nieruchomości. Istnieją dwa sposoby wypłaty pieniędzy przez bank- całą kwotę jednorazowo bądź w ratach, ale nie dłużej niż do śmierci właściciela. To od kredytobiorcy zależy, którą formę przyjmie.

Istnieje możliwość zachowania nieruchomości przez spadkobierców. Jeżeli cała kwota nie została wypłacona kredytobiorcy, który już umarł, warunkiem przejęcia nieruchomości jest spłata różnicy jej wartości i wypłaconych pieniędzy w terminie 1 roku od dnia śmierci kredytobiorcy. Oczywiście istnieje też taka możliwość, że kredytobiorca nie miał żadnych spadkobierców, wtedy nadwyżkę, jeżeli taka pozostanie, bank ma obowiązek przekazać Skarbowi Państwa.

Czy kredytobiorca może odstąpić od umowy?

Kredytobiorca ma prawo zrezygnować z umowy o kredyt hipoteczny w ciągu 30 dni od jej podpisania, nie podając przyczyny tej decyzji. Jego obowiązkiem jest zwrot wypłaconych do tego czasu pieniędzy wraz z odsetkami w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Po tym czasie kredytobiorca ma również możliwość wypowiedzieć umowę z 30-dniowym okresem wypowiedzenia. Także bank może wypowiedzieć umowę, jednak tylko wtedy, gdy zajdą określone przez umowę okoliczności.
Weź kredyt hipoteczny w PKO Bank Polski. Finansowanie do 90% wartości nieruchomości!

Czy właściciel nieruchomości ma jakieś obowiązki?

Oczywiście świadczeniobiorca ma pewne obowiązki, których musi przestrzegać. Należą do nich: utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym, zapobieganie zbytniego pogorszenia się jej stanu, a także opłacanie rachunków w terminie ustalonym w umowie. Dodatkowo właściciel powinien ubezpieczyć nieruchomość od zdarzeń losowych. Dotrzymanie warunków umowy nie wykracza więc poza ramy standardowego użytkowania mieszkania.

Ryzyko związane z odwróconą hipoteką

Odwrócony kredyt hipoteczny, jak każde inne przedsięwzięci długoterminowe niesie za sobą pewne ryzyko. Jest ono jednak bardzo małe i dotyczy w większości kredytodawcy. Bank wypłaca właścicielowi nieruchomości pieniądze, nie dostając w zamian nic do momentu śmierci kredytobiorcy. Jeżeli świadczeniobiorcą jest osoba młoda, bank jakąkolwiek korzyść z umowy otrzyma bardzo późno.

Czy ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym interesuje polskie banki?

Banki w Polsce dość ostrożnie podchodzą do tematu odwróconego kredytu hipotecznego. Jak na razie większość z nich nie jest zainteresowane wprowadzeniem odwróconej hipoteki do oferty. Jedynie Bank BPS i Eurobank są zainteresowani wdrożeniem pomysłu do oferty, a Bank Zachodni WBK i ING Bank Śląski rozpatrują tą opcję. Wiąże się to głównie z ryzykiem, jakie bank, a nie kredytobiorca podejmuje podpisując umowę. Bank nie może mieć pewności, kiedy odzyska zainwestowane pieniądze, poza tym, oprócz ubezpieczenia od zdarzeń losowych nieruchomości nie jest możliwe uzależnienie udzielania kredytu od podpisania innych umów z bankiem. Kolejnym problemem, z jakim zmagają się banki jest przekonanie o polskiej tradycji, w której znane jest przekazywanie posiadłości swoim dzieciom lub wnukom, a nie bankowi. Mogłyby z tego wyniknąć pewnego rodzaju spory rodzinne. Jednak na pewno znajdą się też osoby starsze i samotne, które nie mają komu przepisać swojej nieruchomości i chciałyby otrzymać pieniądze pod jej zastaw.

 

Martyna Stafa