Prowadzisz firmę? Co w momencie kiedy popełnisz błąd?

Inne Ubezpieczenia

Lekarze, prawnicy, brokerzy ubezpieczeniowi, pośrednicy nieruchomości, komornicy sądowi, biegli rewidenci, rzeczoznawcy majątkowi oraz wielu innych specjalistów, zgodnie z ustawą mają obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu. Czy zastanawiałeś się, czy prowadząc swoją firmę istnieje ryzyko, że ktoś straci zdrowie, życie lub majątek?

NIEOBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU.

Choć nie każdy ma taki obowiązek, to każdy powinien opcję ubezpieczenia rozważyć. Często przedsiębiorcy, ubezpieczają budynki, w których prowadzą działalność, maszyny, dzięki którym produkcja jest w ogóle możliwa i wiele innych składników majątku. Wszystko po to, żeby w przypadku sytuacji losowej, odszkodowanie pozwoliło odtworzyć utraconą rzecz, a zatem by przedsiębiorstwo mogło nadal funkcjonować i nie tracić płynności finansowej. A co w momencie kiedy pracownik zrobi coś błędnie i ten błąd będzie kosztował firmę utratę dużego zlecenia, albo wymuszał na firmie wypłatę ogromnego odszkodowania? Czy to nie wpłynie na poprawne funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA.

W przypadku OC z tytułu wykonywania zawodu, rozróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności. Jedną z nich jest odpowiedzialność deliktowa, czyli szkody wyrządzone na osobie lub w mieniu z naszej winy, które oczywiście jesteśmy zobowiązani naprawić. W praktyce mogą to być na przykład uszkodzone kafelki, które spadły pracownikowi, uszkodzenie rury w trakcie remontu, która przy okazji zalała sąsiada, zniszczony samochód lub co gorsze, utrata zdrowia  z powodu upadku dachówki w trakcie pracy i mnóstwo innych rzeczy, których nie sposób wymienić. Z resztą, każdy prowadzący jakąkolwiek działalność, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakie ryzyko wiąże się z jego branżą.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA.

Drugi rodzaj odpowiedzialności  polega na odpowiedzialności kontraktowej. Jest to odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. O odpowiedzialności kontraktowej mówi Kodeks Cywilny, art. 471 „ Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Udowodnienie winy, może być w tym przypadku nieco trudniejsze, niż w przypadku odpowiedzialności deliktowej. Dlatego też istotne jest, by w każdej umowie cywilnoprawnej, dokładnie i szczegółowo zawrzeć wszystkie warunki dotyczące wykonania zlecenia lub dzieła. W przypadku kwestii spornej, będzie to na pewno bardzo pomocne. Odpowiedzialność taką poniesie np. wykonawca remontu, który przerwie pracę i remontu nie dokończy, a na sytuację nie miały wpływu zdarzenia losowe, niezależne od wykonawcy. Można to porównać, dla lepszego zobrazowania, do odpowiedzialności jaką poniesie pracownik, pracujący na etacie, który z nieznanych przyczyn i bez zgody przełożonego opuścił stanowisko pracy lub nie dochował należytej staranności i jego praca doprowadziła do szkody i straty majątkowej.

DLACZEGO OC?

Dlatego, że przykładów winy, która spowodowała utratę czyjegoś zdrowia lub życia, możliwości zarobkowania, a także utratę majątku ( często utratę majątku życia), można mnożyć bez końca. Doskonale wiedzą o tym prawnicy, którzy często pracują przy sprawach z powództwa cywilnego. W kwestii odpowiedzialności cywilnej, jesteśmy wciąż daleko w tyle za krajami zachodu. Nasze społeczeństwo jest niestety nadal niedoinformowane, a prawo zbyt zawikłane co zniechęca dużą ilość osób do walki o zadośćuczynienie. Może nie dojdzie do sytuacji kiedy w Polsce, będziemy sądzić się o oblane błotem spodnie, ale powinniśmy znać swoje prawa i wiedzieć co nam się należy od innych, kiedy wyrządzą nam szkodę. Każdy powinien także pamiętać, że błędów nie popełniają tylko ci, którzy nic nie robią. Zatem słynne powiedzenie „mnie to nie dotyczy”, nie dotyczy każdego pracującego i normalnie funkcjonującego w świecie człowieka.

 

Arleta Pawlicka